تجارت خارجی ایران-آلمان طی سه سال گذشته

در سال 2011 میلادی، سهم صادرات آلمان به ایران بیست و نه صدم درصد از کل صادرات آلمان را شامل می شد، در حالی که این رقم برای واردات از ایران نه صدم درصد بود. ایران در سال گذشته میلادی در آمار صادرات آلمان در رتبه 43 و در واردات در رتبه 67 قرار داشت.

  2009 2010 2011
  میلیون یورو سهم میلیون یورو سهم میلیون یورو سهم
صادرات آلمان 3784 0.47% 3790 0.40% 3088 0.29%
واردات آلمان 540 0.08% 918 0.12% 769 0.09%